top of page

ต้อนรับประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเยาวชนในพื้นที่เกาะสมุย สฎ. (15-17/07/2016)


โรงพิมพ์สมุยอักษร เปิดบ้านต้อนรับ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเยาวชน ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ที่ได้มาเข้าร่วมอบรมการผลิตสื่อ รณรงค์การจัดการขยะ ภายใต้ชื่อกิจกรรม 1 Clip 4 Change

ระหว่างวันที่ 15 สิงหาคม และ วันที่ 17 กรกฎาคม 2559

กิจกรรม 1 Clip 4 Change ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ในเขตพื้นที่เกาะสมุย และได้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการบำบัดน้ำเสียของทางโรงพิมพ์สมุยอักษร เพื่อที่จะนำไปปรับใช้เองได้ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติได้อีกด้วย

ขอขอบคุณ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเยาวชน ในพื้นที่เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ทุกๆท่าน ที่ได้มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชนในเขตพื้นที่เกาะสมุย และการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมของการพิมพ์ไทย


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page