top of page

ต้อนรับ GM โรงแรมสันติบุรี พร้อมคณะ (03/06/2015)


วันพุธที่ 3 มิ.ย. 58 สมุยอักษรเปิดบ้านต้อนรับ GM โรงแรมสันติบุรี พร้อมคณะ ที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานการทำน้ำหมักชีวภาพ (EM) และวิธีจัดการต่างๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายในโรงพิมพ์สมุยอักษร


RECENT POSTS

ARCHIVE

bottom of page