top of page

OUR

VISION

หจก.สมุยอักษร ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ 'องค์กรภาคีสีขาว' เพื่อร่วมส่งเสริมการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน ยึดหลักการบริหารกิจการอย่างมีหลัก 'บรรษัทภิบาล' กล่าวคือมีความถูกต้อง โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งต่อตนเองและการติดต่อดำเนินกิจกรรมกับองค์กรภายนอก ปฏิเสธการกระทำผิดหลักธรรม ผิดกฎหมาย ไม่ส่งเสริมหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ มีความรับผิดชอบต่องานและสิ่งแวดล้อม และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร

 

ภาระกิจสำคัญภาระกิจหนึ่งชององค์กรภาคีสีขาวคือ การสร้างและส่งเสริมคนดีให้เกิดขึ้นในสังคม เช่น การพิจารณาความดีความชอบในการทำงาน การรับบุคคลากรเข้าทำงานนอกจากกจะพิจารณาความรู้ ความสามารถในการทำงานแล้ว จะต้องพิจารณาในเรื่องความเป็นคนดีด้วย เช่น การช่วยเหลือสังคมในรูปแบบและโอกาสต่าง ๆ ของช่วงชีวิตการเรียนหนังสือและการทำงานที่ผ่านมา

 

ปัจจุบัน หจก.สมุยอักษร พยายามที่จะนำเอาหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา มาประยุกต์ใช้กับการทำงานและการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เช่น การผลักดันให้พนักงานเลิกสูบบุหรี่ ไม่ส่งเสริมให้ดื่มสุราในงานเลี้ยงต่างๆ ตลอดจนพยายามสร้างโอกาสให้พนักงานได้สัมผัสกับการปฏิบัติธรรม และมีช่วงเวลาที่อยู่กับกิจกรรมเพื่อส่วนรวมภายในองค์กร เช่น การปลูกผักสวนครัว การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตลอดจนการเข้าไปมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสังคมและสิ่งแวดล้อมของสังคมภายนอกองค์กร เช่น การดูแลวัดและชายหาด เป็นต้น

bottom of page